Zásady zpracování osobních údajů

obchodní společnosti T.C.S. COMPANY s.r.o.

Obchodní společnost T.C.S. COMPANY s.r.o., IČ 143 35 891, sídlem Zlepšovatelů

857/15, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

soudu v Ostravě, spisová značka C 91183(dále jen „Zhotovitel“), v rámci své podnikatelské

činnosti zpracovává osobní údaje.

Ochrana a zabezpečení zpracovávaných osobních údajů je pro Společnost velice

důležitá, proto věnuje ochraně osobních údajů náležitou pozornost. Společnost tímto informuje

o zásadách zpracování osobních údajů a o právech subjektů v souvislosti se zpracováním

jejich osobních údajů ve Společnosti.

Společnost zpracovává při výkonu své podnikatelské činnosti osobní údaje za následujícími

účely:

1. Zpracování osobních údajů dodavatelů a jejich kontaktních osob

Společnost zpracovává osobní údaje dodavatelů a jejich kontaktních osob, za účelem

plnění povinností vyplývajících pro Společnost z uzavíraných smluv. Právním titulem pro

zpracování osobních údajů dodavatelů a kontaktních osob je plnění smlouvy. Při zpracování

osobních údajů těchto osob je Společnost v postavení správce.

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů dodavatelů: jméno a

příjmení (název), sídlo, korespondenční adresa, IČO, DIČ, bankovní účet, e-mailová adresa,

telefonní číslo, předmět činnosti. Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů

kontaktních osob dodavatelů: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, prac.

pozice osoby u dodavatele.

Společnost nezpřístupňuje osobní údaje dodavatelů a jejich kontaktních osob třetím

osobám ani nepředává osobní údaje dodavatelů a jejich kontaktních osob do třetí země nebo

mezinárodní organizaci, vyjma subjektů kterými Společnost plní své zákonné povinnosti

(účetní, advokátní kancelář, daňový poradce, auditor a další).

Společnost zpracovává osobní údaje dodavatelů a kontaktních osob po dobu trvání

smluvního vztahu s dodavatelem a následně nejdéle 3 roky po jeho skončení. V případě, že

je pro zpracování některých osobních údajů stanovena právními předpisy lhůta delší (např.

daňovými předpisy pro uchování daňových dokladů), jsou tyto osobní údaje zpracovávány po

dobu stanovenou právními předpisy.

2. Zpracování osobních údajů zákazníků

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků a jejich kontaktních osob, za účelem

plnění povinností vyplývajících pro Společnost ze smluv uzavřených se zákazníky. Právním

titulem pro zpracování osobních údajů zákazníků a kontaktních osob je plnění smlouvy. Při

zpracování osobních údajů těchto osob je Společnost v postavení správce.

info@tcs-company.cz

www.tcs-company.cz

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů zákazníků: jméno a

příjmení (název), sídlo, korespondenční adresa, IČO, DIČ, bankovní účet, odměna, emailová

adresa, telefonní číslo, veškeré informace relevantní pro plnění smlouvy. Společnost

zpracovává následující kategorie osobních údajů kontaktních osob zákazníků: jméno a příjmení,

telefonní číslo, e-mailová adresa, prac. pozice u klienta.

Společnost nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků a jejich kontaktních osob třetím

osobám, vyjma subjektů kterými Společnost plní své zákonné povinnosti (účetní, advokátní

kancelář, daňový poradce, auditor a další).

Společnost nepředává osobní údaje zákazníků a jejich kontaktních osob do třetí země

nebo mezinárodní organizaci.

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků a jejich kontaktních osob po dobu

stanovenou právními předpisy a daňovými a účetními předpisy. Pokud není pro určité osobní

údaje stanovena právními předpisy žádná lhůta, zpracovává Společnost osobní údaje po

dobu trvání smluvního vztahu a ještě nejdéle 3 roky po jeho skončení.

Společnost nepoužívá zpracovávané osobní údaje k rozhodování na bázi automatizovaného

zpracování ani profilování.

3. Zpracování osobních údajů uchazečů o práci

Společnost zpracovává osobní údaje uchazečů o práci, kteří se přihlásili na určitou

pracovní pozici, a zaslali svůj životopis. Společnost zpracovává jejich osobní údaje v rozsahu:

jméno a příjmení uchazeče, e-mail, telefonní číslo a další informace obsažené v zaslaném

životopisu. Právním titulem pro zpracování osobních údajů uchazeče o práci je plnění

smlouvy zahrnující také fázi předsmluvního jednání. Při zpracování osobních údajů uchazečů

o práci je Společnost v postavení správce.

Společnost zpracovává osobní údaje po dobu trvání výběrového řízení na určitou

pozici. Po skončení výběrového řízení Společnost osobní údaje vymaže, pokud uchazeč

neudělí souhlas s dalším zpracováním osobních údajů.

Společnost nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků a jejich kontaktních osob třetím

osobám ani nepředává osobní údaje zákazníků a jejich kontaktních osob do třetí země nebo

mezinárodní organizaci, vyjma subjektů kterými Společnost plní své zákonné povinnosti

(účetní, advokátní kancelář, daňový poradce, auditor a další).

Společnost dodržuje všechny zásady zpracování osobních údajů dle čl. 5 nařízení

Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů.

Uplatnění práv subjektů údajů u Společnosti

Subjekty údajů mohou u Společnosti uplatnit právo na přístup ke zpracovávaným

osobním údajům, kdy Společnost poskytne subjektům informace, zda jsou jeho osobní údaje

zpracovávány, za jakým účelem, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, zda jsou předávány

info@tcs-company.cz

www.tcs-company.cz

jiným příjemcům, po jakou dobu jsou jeho osobní údaje zpracovávány a informace o jeho

právech ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům.

Subjekty mohou uplatnit právo na opravu osobních údajů, kdy mohou po Společnosti

žádat opravu nesprávně zpracovávaných osobních údajů nebo doplnění neúplných zpracovávaných

osobních údajů.

Subjekty mohou uplatnit právo na výmaz osobních údajů, kdy mohou po Společnosti

žádat výmaz zpracovávaných osobních údajů v případě absence platného právního titulu pro

jejich zpracování. Subjekt údajů nemá právo požadovat výmaz zpracovávaných osobních

údajů v případě, že má Společnost platný právní titul pro jejich zpracování.

Subjekty mohou uplatnit právo na omezení zpracování osobních údajů, kdy mohou

po Společnosti žádat omezení rozsahu zpracování osobních údajů.

Subjekty mohou uplatnit právo vznést námitku zpracování jeho osobních údajů. Společnost

není po podání námitek oprávněna osobní údaje subjektu údajů dále zpracovávat,

pokud neprokáže oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad zájmy

nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Výše uvedená práva je subjekt údajů oprávněn uplatnit u Společnosti v písemné listinné

formě s úředně ověřenými podpisy, v elektronické formě prostřednictvím elektronické

zprávy s uznávaným el. podpisem doručené na e-mailovou adresu info@tcs-company.cz nebo

prostřednictvím datové schránky Společnosti.