Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti T.C.S. COMPANY s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) blíže upravují závazkové vztahy mezi zhotovitelem obchodní společností T.C.S. COMPANY s.r.o., IČ 143 35 891, sídlem Křižovnická 86/6, 110 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 364110 (dále jen „Zhotovitel“), a Objednatelem vznikající z uzavřených smluv o dílo v rámci podnikatelské činnosti Zhotovitele.

1.2.      Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na závazkové vztahy uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednateli, kteří jsou spotřebiteli a neuplatní se, pokud je Objednatelem právnická osoba či osoba, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel.

1.3.      Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy o dílo uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem a jsou pro strany závazné.

2. Předmět Díla

2.1.      Předmětem Díla je závazek Zhotovitele zhotovit na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených, dílo: “Fotovoltaická elektrárna” (dále jen “Dílo”) spočívající v dodání, montáži a zprovoznění Fotovoltaické elektrárny dle technické specifikace.

2.2.      Součástí díla je rovněž:

             – příprava a podání žádosti o dotaci v programu “Nová zelená úsporám” u Státního fondu životního prostředí ČR,

             – provedení revize Díla a zajištění revizní zprávy k Dílu.

2.3.      Zhotovitel může pro Objednatele zajišťovat i vyřízení kompletní žádosti o připojení do distribuční sítě u příslušného distributora energie, pokud o to Objednatel výslovně požádá.

3. Místo a způsob plnění

3.1.      Místo plnění Díla je vždy specifikováno ve Smlouvě. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli prohlídku místa plnění před započetím provádění Díla.

3.2.      Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli prostor v místě plnění pro uskladnění materiálu a komponentů potřebných pro zhotovení díla.

3.3.      Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli dodávky vody a elektrické energie a přístup do místa plnění při provádění Díla tak, aby mohl Zhotovitel řádně zhotovit Dílo v místě plnění. Náklady na odběr energií v místě plnění nese plně Objednatel.

3.4.      Objednatel je povinen před započetím prací se zhotovením Díla uvést Zhotoviteli veškeré potřebné a pravdivé informace o stavu místa plnění, které jsou nezbytné pro řádné plnění dle Smlouvy, zejména stav elektroinstalace, stav objektu a další, které bude Zhotovitel požadovat a které mohou mít vliv na provádění Díla. Pokud Objednatel informace Zhotoviteli nesdělí nebo mu sdělí nepravdivé informace, má právo Zhotovitel od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel neodpovídá za škody v případě nepravdivých informací poskytnutých Objednatelem.

3.5.      Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost  a zajistit vhodné podmínky před a při provádění Díla tak, aby mohlo být Dílo dokončeno Zhotovitelem řádně a včas.

3.6.      Objednatel bere na vědomí, že v souvislosti s Dílem je potřeba mít zajištěn dostatečný prostor pro montáž 4Q elektroměru, který je nezbytný pro zhotovení Díla. Úpravu elektroměrového rozvaděče je nutné provést Objednatelem. Není součásti našeho dodání.

4. Způsob provádění díla

4.1.      Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a veškerými platnými zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a s dodržením specifických požadavků na bezpečnost osob.

4.2.      Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod.

4.3.      Zhotovitel je oprávněn využít k provedení Díla třetí osoby dle podmínek stanovených ve Smlouvě.

4.4.      Zhotovitel je povinen Dílo provádět tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést místo do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení jsou zahrnuty v ceně Díla, vyjma dodávek energií potřebných pro zhotovení Díla.

4.5.      Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je Oprávněn na místo provádění Díla dovézt materiál před zahájením prací a složit jej na místo určené Objednatelem. Objednatel se zavazuje zajistit vhodné místo pro uskladnění materiálu. Od složení materiálu v místě provádění Díla nese odpovědnost za tento materiál Objednatel.

5. Vyřizování dotace

5.1.      Součástí díla je rovněž příprava a podání žádosti o dotaci v programu “Nová zelená úsporám” u Státního fondu životního prostředí ČR.

5.2.      Objednatel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost při vyřizování dotace Zhotovitelem a udělit Zhotoviteli plnou moc k jednání s úřady a třetími osobami v souvislosti s vyřizováním dotace.

5.3.      Odmítne-li Objednatel udělit Zhotoviteli písemnou plnou moc pro činnost související s vyřízením dotace, není Zhotovitel povinen předmětnou činnost vykonávat a dotaci si zajistí Objednatel sám a nese za to plnou odpovědnost.

5.4.      Pokud Objednatel neposkytne Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro kladné vyřízení dotace, ačkoliv k tomu byl Zhotovitelem vyzván, nenese Zhotovitel odpovědnost za nepřidělení dotace Objednateli ani za škody způsobené neposkytnutím součinnosti Objednatele.

6. Vyřizování připojení k distribuční soustavě

6.1.      Objednatel může u Zhotovitele objednat rovněž přípravu a podání žádosti o připojení Díla k distribuční soustavě distributora elektrické energie. Pokud Objednatel objedná u Zhotovitele přípravu a podání žádosti o připojení Díla k distribuční soustavě, Objednatel výslovně prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky pro připojení Díla k distribuční soustavě. Ukáže-li se toto tvrzení Objednatele jako nepravdivé, nenese Zhotovitel odpovědnost za nepřipojení k distribuční soustavě.

6.2.      Objednatel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost při vyřizování připojení Zhotovitelem a udělit Zhotoviteli plnou moc k jednání s úřady a třetími osobami v souvislosti s vyřizováním připojení.

6.3.      Odmítne-li Objednatel udělit Zhotoviteli písemnou plnou moc pro činnost související s vyřízením připojení, není Zhotovitel povinen předmětnou činnost vykonávat a připojení si zajistí Objednatel sám a nese za to plnou odpovědnost.

6.4.      Pokud Objednatel neposkytne Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro kladné vyřízení připojení, ačkoliv k tomu byl Zhotovitelem vyzván, nenese Zhotovitel odpovědnost za nepřipojení Objednatele k distribuční soustavě ani za škody způsobené neposkytnutím součinnosti Objednatele.

7. Provedení díla

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v dohodnutém termínu a místě, bez vad a nedodělků, které nebrání užívání Díla.

7.2.      Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

7.3.      Objednatel bere na vědomí, že Dílo bude předáno Objednateli ve dvou etapách. První část Díla bude Objednateli předána na základě předávacího protokolu po montáží fotovoltaických panelů a celé dílo bude Objednateli předáno po dokončení díla.

7.4.      O předání a převzetí každé etapy Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, ve kterém bude zaznamenán stav Díla a případné vady a nedodělky nebránící užívání díla.

7.5.      Zhotovitel se zavazuje po provedení díla zajistit revizi Díla a revizní zprávu k Dílu. Zhotovitel předá Objednateli veškeré doklady potřebné k užívání Díla.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1.       Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být Zhotoviteli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může Objednatel využit vzorový formulář. Odstoupení od smlouvy může Objednatel zasílat mimo jiné na adresu provozovny Zhotovitele či na adresu elektronické pošty Zhotovitele.

8.2.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.1. obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny si vrátit všeho, co v souvislosti s plněním Díla obdrželi od druhé strany.

8.3.       Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že je Objednatel v prodlení se zaplacením jakékoliv části díla více než 15 dní.

8.4.       Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud v průběhu provádění díla zjistí, že informace poskytnuté Objednatelem jsou nepravdivé, zejména že místo provedení díla není způsobilé k jeho provedení (stav střechy znemožňuje instalaci a provoz díla a další).

8.5.       Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, neodstraní-li Zhotovitel oprávněné vady Díla ve lhůtě 30 dní od jejich oznámení.

8.6.       V případě odstoupení od smlouvy ponese Objednatel náklady spojené s vrácením Díla, neboť Dílo nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9. Práva z vadného plnění

9.1.      Zhotovitel odpovídá Objednateli, že Dílo nemá při převzetí vady, že má Dílo vlastnosti, které si strany ujednaly a hodí se k účelu, který pro jeho použití Zhotovitel uvádí nebo pro který se obvykle používá.

9.2.      Zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla vzniklé nesprávnou manipulací s Dílem, nevhodným použitím Díla, nesprávnými informacemi poskytnutými Objednatelem, na opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Návody k použití produktů poskytovaných Zhotovitelem byly přiloženy k objednanému zboží při předání.

9.3.      Zjevné vady Díla je Objednatel povinen vytknout Zhotoviteli písemně neprodleně po převzetí Díla.

9.4.      Skryté vady Díla je Objednatel povinen vytknout Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

9.5.      Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců ode dne převzetí předmětu Díla.

9.6.      Veškeré reklamace vad musí být učiněny v sídle Zhotovitele nebo písemně a musí obsahovat identifikační údaje reklamovaného zboží a popis vad a jejích projevů. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup k reklamovanému zboží za účelem prověření oprávněnosti uplatněného práva z vadného plnění. 

9.7.      Zhotovitel rozhodne o reklamaci neodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zjištěné záruční vady odstranit a reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů.

10. Cena díla a její splatnost

10.1.    Celková cena Díla je vždy uvedena ve smlouvě uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

10.2.    Konečná výše ceny za poskytnuté práce a zboží je stanovena ve Smlouvě. Cena uvedená ve Smlouvě obsahuje cenu včetně dopravy.

10.3.    Cena Díla bude Objednatelem hrazena tak, že část ceny Díla ve výši 60% z celkové ceny bude Objednatelem uhrazena ve lhůtě jednoho týdne od podpisu Smlouvy, část ceny Díla ve výši 20% z celkové ceny díla bude uhrazena do jednoho týdne od započetí prací se zhotovením díla a 20% po provedení díla.

10.4.    Objednateli bude vystaven daňový doklad – faktura po provedení díla a zaslán na emailovou adresu Objednatele, případně poštou do bydliště Objednatele. Splatnost ceny Díla bude 10 dní od jeho provedení.

10.5.    Náklady na komunikační prostředky na dálku při uzavírání smlouvy se neliší od základní sazby.

11. Ochrana osobních údajů

11.1.    Zásady zpracování osobních údajů a další informace jsou dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.    Objednatel nabývá vlastnictví k Dílu úplným zaplacením ceny Díla.

12.2.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha. Více informací je dostupných na www.coi.cz.

12.3.    Ve všech záležitostech těmito obchodními podmínkami nebo příslušnou smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Smluvní ujednání mají přednost před ustanoveními těchto VOP a právních předpisů, která nemají donucovací povahu. Ustanovení těchto VOP mají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají donucovací povahu, stejně jako obchodními zvyklostmi. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucovací povahu, mají přednost před obchodními zvyklostmi. 

12.4.    Spory ze závazkových vztahů mezi Objednatelem a Zhotovitelem budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

12.5.    Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené po 15. 5. 2022, jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo a jejich aktuální znění je dostupné na internetových stránkách Zhotovitele www.tcs-company.cz/obchodni-podminky