Co je Nová zelená úsporám LIGHT?

Nová zelená úsporám light – NZU light je dotační program, který je určený k financování energeticky úsporných opatření pro rodinné domy – nízkopříjmové domácnosti (tj. důchodci a osoby pobírající příspěvek na bydlení).

Prezentace: POWER POINT

Tento program zajistí jednoduchý způsob financování dílčích opatření k úsporám energie, jako například výměnu oken a dveří nebo částečné zateplení některých konstrukcí.

V rámci programu Nová zelená úsporám Light lze získat až 150 000 Kč bez nutnosti dokládání složitých posudků a projektů, a to i předem formou zálohy.

Výše podpory je omezena částkou 150 000,- Kč + 90 000,-Kč na ohřev teplé vody a max. 100% celkových realizačních výdajů.

Kdo může žádat o dotaci NZU light?

 • Žadatel/ka musí být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, na jejíž úpravy je dotace požadována
 • Žadatel/ka musí mít v dané nemovitosti trvalý pobyt počínající před datem 12.9. 2022
 • Žadatel/ka a všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně NEBO
 • Žadatel/ka v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobíral/a příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).
 • Pokud je spoluvlastníkem nemovitosti osoba, která nesplňuje výše uvedené podmínky a zároveň se trvale nezdržuje na dané adrese může tuto skutečnost doložit čestným prohlášením.

Jaké jsou podporované druhy staveb v programu NZÚ light?

 • Dotací se podporují opatření, která jsou prováděna na rodinných domech v České republice.
 • Za rodinné domy se považují:
 • stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty,
 • obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt,
 • stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro trvalé rodinné bydlení a má přiděleno číslo popisné nebo evidenční.
 • jednotlivé samostatně stojící budovy rodinného domu (evidované společně pod jedním číslem popisným), pokud každá z nich stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídá rodinnému domu a je k bydlení užívána a současně je i vymezenou bytovou jednotkou dle definice.

Jak získám dotaci?

 • Žádost o dotaci je možné podávat od 9. ledna 2023 do 31. srpna 2024.
 • Podpořena mohou být pouze opatření, která byla realizována po 12. září 2022 a kde má žadatel trvalý pobyt před 12. září 2022.
 • Žádost se podává stejným způsobem jako v programu Nová zelená úsporám, tj. přes systém AIS, kdy je potřeba zřídit si e-identitu a žádost je podávána pouze elektronicky. 

Dotaci je možné získat dvěma způsoby:

 • po realizaci opatření – ex-post – formou dotace
 • formou zálohy – u žádostí podaných před nebo v průběhu realizace opatření. V tomto případě po realizaci opatření dojde k zúčtování a v případě přeplatku je žadatel povinen ho uhradit zpět SFŽP v daném termínu.